Gildebrief


1. Begripsomschrijving

Het Gilde:

ST. ANTONIUS-ABT GILDE BLITTERSWIJCK

Gildebrief:

huishoudelijk reglement

Ledenvergadering:

algemene vergadering toegankelijk voor alle leden

Jaarvergadering:

buitengewone ledenvergadering toegankelijk voor alle leden,jaarlijks vastgesteld op de eerste dinsdag op of na 17 januari

Gildejaar:

verenigingsjaar welk loopt van 17 januari tot en met 16 januari van het daarop volgend jaar.

Inrichting van het Gilde / betrokken personen binnen het Gilde:

a. Leden:

personen welke op 17 januari 18 jaar en ouder zijn;
– Gildebroeders: mannelijke leden
– Gildezusters: vrouwelijke leden

b. Jeugd-leden:

personen welke op 17 januari jonger zijn dan 18 jaar.

c. Ereleden:

leden die vanwege hun bijzondere verdiensten voor het Gilde op voorstel van de Overheid tot erelid zijn benoemd.

d. Personen van verdienste:

personen die vanwege hun bijzondere verdiensten voor het Gilde op voorstel van de Overheid daartoe zijn benoemd.

e. Overheid:

algemeen bestuur bestaande uit de Koning, eerste gildemeester, dekenschrijver, dekenschatbewaarder en deken(s).

– Koning:

winnaar van het koningschieten

– Eerste gildemeester:

voorzitter

– Dekenschrijver:

secretaris

– Dekenschatbewaarder:

penningmeester

– Deken:

algemeen bestuurslid

f. Het geheel:

alle, aanwezige, betrokken personen binnen het Gilde welke zijn voorzien van een gilde-kostuum.

 2. Identiteit, doel, werkwijze

De identiteit van het Gilde is gebaseerd op broederschap tussen de betrokken personen binnen het Gilde en de verbondenheid met de Rooms-katholieke Kerk in Blitterswijck.

Het Gilde stelt zich ten doel de tradities van het Gilde en de bijbehorende filosofie in stand te houden en verder te ontwikkelen alsmede het behartigen van de belangen van de betrokken personen.

Het Gilde tracht haar doelstellingen ondermeer te bereiken door:

 

a.

Het bevorderen van de onderlinge band tussen betrokken personen binnen het Gilde.

 

b.

Het samenwerken met vertegenwoordigers van de kerk en gemeente / provincie.

 

c.

Lidmaatschap bij de Noord-Brabantse Federatie Schuttersgilden.

 

d.

Het organiseren van onderlinge wedstrijden, zoals de jaarlijkse wedstrijd om de koningstitel, het houden van en deelnemen aan gildefeesten en kringdagen etc….

 

e.

Alles wat op het Gilde betrekking heeft te bestuderen en het bijhouden van een Gilde-archief.

3. Lidmaatschap en contributie

De aanmelding voor het lidmaatschap dient schriftelijk bij de dekenschrijver te geschieden. Het lidmaatschap begint op de datum waarop de Overheid tot de toelating heeft besloten.

Opzegging van het lidmaatschap door betrokken personen binnen het Gilde dient schriftelijk bij de dekenschrijver te geschieden vóór 1 januari van een nieuw gildejaar.

Contributie:

De contributie wordt in rekening gebracht vanaf de datum van toelichting.

Het jaarbedrag van de contributie wordt vastgesteld tijdens de jaarvergadering en dient op basis van vooruitbetaling te worden voldaan.Wanneer het lidmaatschap tijdens het gildejaar eindigt, ongeacht de reden of oorzaak, blijft het jaarbedrag van de contributie verschuldigd resp. terugvordering van contributie is niet mogelijk.

Ereleden en Personen van Verdiensten zijn vrijgesteld van contributie.

Het lidmaatschap bied voor leden de mogelijkheid om gezamenlijk deel te nemen aan de Staatsloterij, de kosten hieraan verbonden worden aan het jaarbedrag van de contributie toegevoegd.

 4. Rechten en verplichtingen

Het lidmaatschap van het Gilde geeft het recht:

 

a.

Deel te nemen aan de ledenvergadering.

 

b.

Gebruik te maken van alle door het Gilde geboden faciliteiten.De overheid bepaald welke taak binnen het Gilde zal worden ingenomen en welke persoonlijke attributen, zoals gilde-kostuum / trom / klaroen / vendelstok o.d. ter beschikking worden gesteld.

 

c.

Voor jeugdleden gelden dezelfde rechten en verplichtingen m.u.v. het recht tot deelname aan de ledenvergaderingen. Jeugdleden in de leeftijd vanaf 16 jaar mogen, zonder stemrecht, de ledenvergaderingen wel bijwonen.

   

De betrokken personen binnen het Gilde zijn verplicht:

 

a.

De statuten, de Gildebrief, de besluiten van de Overheid, de besluiten van de commissies en de ledenvergadering na te leven.

 

b.

Bij beëindiging van het lidmaatschap, ongeacht de reden of oorzaak, dienen in goeden staat te worden ingeleverd bij de Overheid;

   

Alle persoonlijke attributen welke door de Overheid beschikbaar zijn gesteld.

   

Alle voorwerpen welke zijn verkregen uit lidmaatschap van het Gilde, zoals wedstrijdprijzen o.d.Bij het in gebreke blijven in deze zal door de Overheid een schadevergoeding worden gevorderd.

   

Het is de betrokken personen binnen het Gilde niet toegestaan zonder goedkeuring van de Overheid verplichtingen aan te gaan, waaronder aankoop en verkoop, in naam van het Gilde.

   

De betrokken personen binnen het Gilde welke zijn voorzien van een gilde-kostuum worden geacht bij alle activiteiten en officiële optredens aanwezig te zijn, danwel met opgaaf van reden(en) af te melden bij de dekenschrijver.

  5. De Overheid

De Overheid is, in algemene bewoording, belast met het besturen van het Gilde. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de eerste gildemeester, dekenschrijver en dekenschatbewaarder.

De Koning zal tijdelijk en zonder stemrecht worden toegevoegd aan de Overheid en vertegenwoordigd te samen met de eerste gildemeester het Gilde.

De eerste gildemeester treed op als officieel persoon namens het Gilde en leidt de vergaderingen van de Overheid en ledenvergaderingen waarbij hij maatregelen neemt die in het belang van de goede orde en beraadslaging noodzakelijk zijn. Bij afwezigheid van de eerste gildemeester zal de dekenschatbewaarder als diens plaatsvervanger optreden.

 6. Commissies

Het Gilde kent de volgende commissies:

1. schietcommissie

 

2. tromcommissie

 

3. vendelcommissie

 

4. tijdelijke commissie(s)

De reglementen van deze commissies, indien van toepassing, zijn opgenomen in de bijlagen.

 7. Ledenvergaderingen

Jaarlijks wordt op de eerste dinsdag op of na 17 januari een bijzondere ledenvergadering gehouden, de zgn. jaarvergadering. Overige ledenvergaderingen worden gehouden als de Overheid dit wenselijk acht.Algemeen geldt dat:

Alle leden toegang hebben tot de ledenvergadering en hebben daarin ieder één stem.

Een stem uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid mogelijk is, echter deze kan  niet meer dan twee stemmen uitbrengen.

Stemming over zaken mondeling geschiedt en over personen schriftelijk.

  8. Attributen

Hieronder vallen alle zaken die in eigendom zijn van het Gilde waaronder voorwerpen die door de Overheid persoonlijk ter beschikking zijn gesteld en voorwerpen welke zijn verkregen uit lidmaatschap van het Gilde.

De Overheid bepaald op basis van de taken die binnen het Gilde moeten worden vervuld welke persoonlijke attributen, zoals gilde-kostuum / trom / klaroen / vendelstok o.d. ter beschikking worden gesteld.

Het algemeen gilde-kostuum wordt éénmalig ter beschikking gesteld eb bestaande uit;hoed + veer / jas / shirt / broek / kousen / schoengespen.

Bij het gilde-kostuum moeten zwarte schoenen (niet zijnde sportschoenen o.d.) worden gedragen.

Opmerkingen:

De betrokken persoon is verantwoordelijk voor het gilde-kostuum resp. dient er op toe te zien dat het gilde-kostuum in goede staat is en ter goedkeuring van de Overheid wordt gedragen bij de diverse activiteiten en officiële optredens (dit geldt tevens voor de afwijkende gilde-kostuums)

Het herstellen of vervangen van hoed / jas / broek / schoengespen dient i.o.m. de Overheid en op kosten van het Gilde te geschieden.

Het herstellen of vervangen van veer / shirt / kousen is op kosten van de betrokken persoon.

Voor de overige persoonlijke attributen wordt verwezen naar de als bijlage opgenomen reglementen van de afzonderlijke commissies en de attributen inventarisatielijst.

Specifieke attributen zoals geweren met bijbehoren en alle zaken aanwezig op het schietterrein worden door de Overheid ter beschikking gesteld aan de schietcommissie.

  9. Officieel optreden

Een officieel optreden van het Gilde, buiten de algemene activiteiten, geschied ten alle tijde in samenspraak met de Overheid. Het Gilde treedt, in principe, ondermeer op bij de volgende gelegenheden:

– In Blitterswijck bij:

installatie van een nieuwe pastoor

 

een 50-jarig huwelijksfeest in Blitterswijck

 

een kerkelijk jubileumfeest

 

uitreiking van een kerkelijke of koninklijke onderscheiding

 

bijzondere evenementen waarbij de dorpsraad, kerkbestuur of andere vereniging een beroep doet op het Gilde

 

(kind)doopsel met gilde-eer van een betrokken persoon binnen het Gilde

 

receptie van een betrokken persoon binnen het Gilde ter gelegenheid van een huwelijk of huwelijks jubileumfeest (25 – 40 – 50 jaar)

 

overlijdens/begrafenis kerkdienst van een betrokken persoon binnen het Gilde

– In de gemeente Meerlo-Wanssum bij:

Installatie van een nieuwe burgemeester

 

ontvangst van leden van het koninklijkhuis en/of hoogwaardigheidsbekleders van kerkelijk of wereldlijk gezag.

Overige officiële gelegenheden worden bijgewoond zo dikwijls de Overheid dit wenselijk acht.

  10. Algemene activiteiten van het Gilde

Jaarlijkse algemene activiteiten van het Gilde vormen o.a.:

– In Blitterswijck:

Koppermaandag

 

Jaarvergadering + feestavond

 

Meiboom plaatsen

 

Bierkruien

 

Sacramentsprocessie(s)

 

Koningschieten

 

Receptie Koningspaar

 

Uitstapje Jeugd

 

Diverse schietwedstrijden

 

Grote Clubactie

 

Dropping

 

Café toepwedstrijden

 

etc….

– Buiten Blitterswijck:

Kringgildedag

 

Vrije gildedag(en)

 Slotbepaling

 

Wijzigingen van de Gildebrief kan geschieden bij  besluit van de ledenvergadering.In alle gevallen waarin de Statuten of deze Gildebrief niet voorzien, is de Overheid bevoegd een beslissing te nemen, behoudens zijn verantwoordelijkheid tegenover de ledenvergadering.