Regelement

Beheercommissie “Toezicht Regelementen”:
dhr. L. Thiesen
dhr. J.W.L.J. Franssen

Reglementen Commissie

 

Concepttekst overhandigd aan de Overheid: december 2001 gewijzigd april 2004

 

1. Begripsomschrijving

Het Gilde: ST. ANTONIUS-ABT GILDE BLITTERSWIJCK
Gildebrief: huishoudelijk reglement
Schutsboom: de boom waarop de wedstrijd om het koningsschieten plaatsvindt.
Koningsvogel: houten klots in de vorm van een vogel
Begenadigd schot van geluk: het schot waarbij de koningsvogel in zijn geheel is verwijderd van de schutsboom
Terugtredende Koning: de Koning van het voorgaande koningsjaar
Nieuwe Koning: de Koning van het aankomende koningsjaar
Koningsjaar: een periode van ca. 1 jaar; het begint op het tijdstip waarop het begenadigd schot van geluk is gelost en eindigt op de dag dat het koningsschieten plaatsvindt van het daarop volgende jaar bij het beging van de schietwedstrijd.
Wapenmeester: een persoon behorende tot de schietcommissie die in het bezit is van een wapenvergunning
Inrichting van het Gilde / betrokken personen binnen het Gilde: zie Gildebrief

 

2. Algemeen
Het koningsschieten is een schietwedstrijd welke jaarlijks plaatsvindt op de 1e Sacramentsdag, met als doel het verkrijgen van de hoogste titel en functie binnen het Gilde: “Koning”.

Tijdens de schietwedstrijd zal worden geschoten op een houten koningsvogel welke is vervaardigd door resp. ter beschikking wordt gesteld door de terugtredende Koning, in samenspraak met de schietcommissie.

De wedstrijd om het koningsschieten begint op een door de Overheid, in samenspraak met de schietcommissie, vastgesteld tijdstip rekening houdend met de overige schietwedstrijden welke tijdens deze dag plaatsvinden.

De wedstrijd eindigt middels het zgn. “begenadigd schot van geluk”.

 

3. Deelname aan de wedstrijd

Aan de wedstrijd om het koningsschieten kunnen alle betrokken personen binnen het Gilde deelnemen, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

– Ieder deelnemend persoon;

– behoord toe tot het mannelijke geslacht,

– heeft de leeftijd van 18 jaar of ouder,

– is voorzien van een persoonlijk, door de Overheid beschikbaar gesteld, gilde-kostuum als omschreven in de Gildebrief,

– draagt tijdens de gehele wedstrijd het gilde-kostuum, conform goedkeuring van de Overheid,

– is bereidt, indien hij het begenadigd schot van geluk zal lossen, de rechten en de plichten van het koningschap op zich te nemen en de geloften van trouw op het vaandel af te leggen.

– door de Overheid kan aan een deelnemend persoon ontheffing worden verleend van de voorwaarde tot het dragen van een gilde-kostuum tijdens de wedstrijd indien deze persoon betrokken is bij de organisatie.

 

4. Wedstrijdprocedure

4.1. Alle deelnemers aan de wedstrijd dienen zich persoonlijk aan te melden en in te laten schrijven op de deelnemerslijst.

De aanmelding en inschrijving geschied, ten minste 1 uur voor het begin van de wedstrijden, op een door de Overheid in samenspraak met de schietcommissie aangegeven locatie.

Ter bepaling van de schietvolgorde dienen de deelnemers persoonlijk een willekeurig volgorde (lot) nummer (2 t/m…) te trekken dat zal worden genoteerd op de deelnemerslijst. Het volgorde(lot)nummer 1 is voorbehouden aan de terugtredende Koning.

 

4.2. Opening van de schietwedstrijd:

– Het geheel wordt door de commandant in de houding geplaatst.
– De eerste gildemeester treedt uit het Geheel en spreekt een welkomstwoord tot alle aanwezigen.
– Vervolgens verzoekt hij de terugtredende Koning om de koningsvogel met een openingsschot “te bevrijden”. Hierna wordt de Burgemeester (of zijn plaatsvervanger) en diens partner, de pastoor (of zijn plaatsvervanger), de ereleden en alle overige genodigde de gelegenheid geboden om een schot te lossen op de koningsvogel.
– De terugtredende Koning wordt door de eerste gildemeester ontdaan van het koningszilver en hangt dit op de schutsboom.
– De eerste gildemeester richt het woord tot het Geheel resp. de deelnemers aan de wedstrijd met de woorden: ”Laat ons de allerheiligste smeken om het “schot van geluk” zodanig te begenadigen, dat dit een goede Koning zal aanwijzen”.
– Hiermee is de officiële opening afgerond en kan de wedstrijd beginnen.

 

4.3. Voor de schietwedstrijd gelden dezelfde regels met betrekking tot schieten, laden, ontladen e.d. als bij het zgn. kampioenschieten.

 

4.4. Iedere deelnemer is tijdens de wedstrijd verplicht;

– alle aanwijzingen betreffende -veiligheid-, in de ruimste zin des woords, welke worden gegeven door de wapenmeester(s) onvoorwaardelijk op te volgen,
– het laden en ontladen van het geweer te laten geschieden door de wapenmeester,
– bij het afroepen van de naam of volgorde(lot)nummer zich onmiddellijk t.p.v. de schutsboom te melden, en
– geen gebruik te maken van oneigenlijke middelen (verrekijker o.d.), direct of indirect, welke het verloop van de wedstrijd kunnen beïnvloeden.

Bij het in gebreke blijven in deze zal door de Overheid, in samenspraak met de schietcommissie, tot uitsluiting van verdere deelname van de betreffende deelnemer(s) worden overgegaan.

 

4.5. Ongeldig zijn van de wedstrijd:

Indien het begenadigd schot van geluk is gelost alvorens alle deelnemers 1 maal hebben geschoten wordt de wedstrijd door de Overheid ongeldig verklaart.

Op een door de Overheid, in samenspraak met de schietcommissie, nader te bepalen tijdstip zal de wedstrijd opnieuw beginnen.

 

4.6. Staking van de wedstrijd:

Indien een 1/2 uur na zonsondergang het begenadigd schot van geluk niet is gelost zal de schietwedstrijd worden gestaakt. De Overheid zal in samenspraak met de schietcommissie vaststellen op welk tijdstip de wedstrijd op de volgende dag zal worden voortgezet.

Aan een Gilde(n) in de nabijheid van Blitterswijck zal het verzoek worden gericht om personen beschikbaar te stellen die de bewaking van de koningsvogel en het schietterrein op zich nemen vanaf het tijdstip van staken van de wedstrijd tot een 1/2 uur na zonsopgang van de volgende dag. Het Gilde dient de personen belast met de bewaking te voorzien van de nodige versnaperingen zoals warme worst en drank. Een 1/2 uur na zonsopgang zal de bewaking door het Gilde worden overgenomen tot het tijdstip waarop de wedstrijd zal worden voortgezet.

 

5. Installatie nieuwe koning

De installatie van de nieuwe Koning, in kostuum, vindt plaats door de eerste gildemeester.
Bij afwezigheid van de eerste gildemeester zal door de Overheid diens plaatsvervanger worden aangewezen.

Installatie-ceremonieel:

5.1. Het Geheel wordt door de commandant in de houding geplaatst. De nieuwe Koning en diens partner worden verzocht voor het Geheel te staan.


5.2. De eerste gildemeester treedt uit het Geheel en richt het woord tot alle aanwezigen en dankt de terugtredende Koning en diens partner voor hetgeen zij in het afgelopen koningsjaar voor het Gilde hebben betekend.


5.3. De eerste gildemeester spreekt vervolgens de nieuwe Koning toe met de woorden; “door deelname aan het koningsschieten en het lossen van het begenadigd schot van geluk bent U bereidt de rechten maar ook de plichten van het koningschap op U te nemen en de geloften van trouw op het vaandel van ons Gilde af te leggen”.


5.4. Het koningszilver wordt van de schutsboom afgenomen door de eerste gildemeester en bij de nieuwe Koning omgehangen.


5.5. De nieuwe Koning wordt door de eerste gildemeester verzocht de handwassing te verrichten als teken van reinheid ter voorbereiding op het overschrijden van het vaandel. De commandant zal hiervoor water en doek aanreiken.


5.6. De vendrik spreid het vaandel uit op het gras.


5.7. De eerste gildemeester nodigt de nieuwe koning uit om het vaandel te overschrijden.


5.8. Nadat de nieuwe Koning het vaandel heeft overschreden neemt de vendrik het vaandel op en overhandigt dit aan de teruggetreden Koning als teken dat hij als vendrik zijn taak jegens de teruggetreden Koning heeft volbracht.


5.9. De teruggetreden Koning begeeft zich naar de nieuwe Koning en overhandigt hem het vaandel.


5.10. De nieuwe Koning verzoekt vervolgens een vendelier met de woorden;”wilt gij dit vaandel overnemen en tijdens mijn koningsjaar in waardigheid voort blijven dragen”.


5.11. De vendrik neemt het vaandel over van de nieuwe Koning en neigt het vaandel richting de nieuwe Koning.


5.12. De nieuwe Koning pakt met de rechterhand een slip van het vaandel vast enlegt de gelofte van trouw op het vaandel af met de woorden ;äls koning van het glorierijke St. Antonius Abt Gilde Blitterswijck, aangewezen door het benadigd schot van geluk, heden de …..(dag datum) …(maand) ….(jaar) beloof ik als Koning zijnde mijn plichten jegens het Gilde zo getrouw mogelijk te zullen vervullen en het Gilde op waardige wijze naar buiten te vertegenwoordigen, zo waarlijk als onze St. Antonius in de hemel is”.


5.13. Als afsluiting van het ceremonieel zal de vendrik de nieuwe Koning, onder tromgeroffel, overvendelen.


5.14. Hiermee is de nieuwe Koning officieel geïnstalleerd en verzoekt de eerste gildemeester aan alle aanwezigen om een driewerf hoera.


5.15. Opgenomen in het Geheel zal de nieuwe Koning te samen met diens partner naar Blitterswijck worden begeleid.

 

6. Titel en functie Koning

Tijdens zijn koningsjaar zal de Koning, zonder stemrecht, worden toegevoegd aan de Overheid en vertegenwoordigd hij te samen met de eerste gildemeester het Gilde.
De Koning dient een zilveren gedenkschild te laten vervaardigen waarop ten minste staat vermeld;
– de volledige naam van de Koning, en
– het jaartal van het koningsjaar.

Het gedenkschild dient op de jaarvergadering aan het Gilde te worden aangeboden resp. geschonken.
Voor dit schild wordt een, door de Overheid te bepalen. bijdrage in de kosten van het Gilde verstrekt.
Bij alle activiteiten en officiële optredens wordt de Koning geacht aanwezig te zijn en hierbij diens titel en functie in waardigheid en met Gilde-eer uit te dragen.

De Koning wordt verzocht om zich tijdens de activiteiten en officiële optredens te laten vergezellen door diens partner o.d. welke als Koningin binnen het Geheel wordt opgenomen. Indien dit niet mogelijk is staat het de Overheid vrij om, in overleg met de Koning, een Koningin aan te wijzen.

 

7. Titel Keizer

Het recht van het dragen van de titel “Keizer”is binnen het Gilde slechts voorbehouden aan 1 persoon.

De persoon welke 3 achtereenvolgende keren tijdens de wedstrijd om het koningschieten het begenadigd schot van geluk heeft gelost verkrijgt het recht tot de titel Keizer 3 zilveren papagaaien en een zilveren keizersschild aan een draagketting, nemens de Overheid, ter beschikking worden gesteld.

Indien een 2e persoon eveneens 3 achtereenvolgende keren tijdens de wedstrijd om het koningschieten het begenadigd schot van geluk heeft gelost verkrijgt deze tevens het recht tot de titel Keizer.

Op voorspraak van de Overheid zal degene welke als laatste het recht tot de titel Keizer heeft verkregen gedurende het aankomende koningsjaar deze titel mogen dragen. Na afloop van dit jaar zal er jaarlijks tijdens het koningschieten een schietwedstrijd worden gehouden tussen betreffende personen om het recht op dragen van de titel Keizer voor het aankomend koningsjaar.

Bij alle activiteiten en officiële optredens wordt degene met het recht tot het dragen van de titel Keizer geacht aanwezig te zijn en hierbij diens titel en functie in waardigheid en met Gilde-eer uit te dragen.

Degene met het recht tot het dragen van de titel Keizer wordt verzocht om zich tijdens de activiteiten en officiële optredens te laten vergezellen door diens partner o.d.

 

8. Overige wedstrijden

Op de dag van het koningschieten kunne tevens andere schietwedstrijden plaatsvinden zoals o.a.;

– schietwedstrijd voor de jeugd, en
– schietwedstrijd voor de dames.

Deze wedstrijden vinden plaats onder toezicht van de schietcommissie.

Slotbepaling

Wijzigingen van het -Activiteiten Reglement; Koningschieten- kan geschieden bij besluit van de ledenvergadering.

 

In alle gevallen waarin de Statuten, Gildebrief of dit Reglement niet voorzien, is de Overheid bevoegd een beslissing te nemen, behoudens zijn verantwoordelijkheid tegenover de ledenvergadering.